เตรียมจ้างครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษโครงการจ้างครูชาวต่างชาติมาสอนภาษาอังกฤษ เป็นช่องทางพิเศษในการจัดซื้อบริการเพื่อยกระดับการสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กไทยก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีก 4 ปีข้างหน้า

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เผยว่าโครงการจ้างครูชาวต่างชาติที่เกษียณอายุราชการ หรือ นักศึกษาที่จบการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท จำนวน 300-350 คน มาสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาในโรงเรียนดีประจำตำบลและโรงเรียนดีประจำอำเภอ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 จึงจำเป็นต้องลงทุนสอนภาษาอังกฤษอย่างเร่งด่วน ขณะนี้ได้ประสานไปยังกระทรวงการต่างประเทศ ยกร่างแผนพัฒนาการเรียนการสอนรวมถึงประสานประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการเพื่อมาสอนให้กับเด็กไทย โดยมีสัญญาจ้างปีต่อปีเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยจะเริ่มภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการต่างประเทศ จะหารือกันอีกครั้งวันที่ 22 เมษายนนี้ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติงบประมาณ
ด้าน รศ.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่าจำเป็นต้องกำหนดลักษณะงานในการจ้างให้ชัดเจน เพราะเงินเดือน 80,000 บาทต่อคน คงไม่ใช่สอนภาษาอังกฤษอย่างเดียว แต่ต้องทำหน้าที่อบรมครูในพื้นที่ และการผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับโครงการจ้างครูชาวต่างชาตินี้เป็นช่องทางพิเศษที่ภาครัฐซื้อบริการให้เจ้าของภาษามาช่วยสอน เพราะต้องยอมรับว่าการผลิตครูภาษาอังกฤษของไทยยังล่าช้าและมีไม่เพียงพอ และที่ผ่านมาผลสัมฤทธิ์หลักสูตรภาษาอังกฤษได้คะแนนต่ำสุดร้อยละ 16-20 เพราะนิยมเน้นสอนหลักไวยากรณ์แต่นำไปใช้จริงไม่ได้

ปัจจุบัน สพฐ.มีครูที่จบภาษาอังกฤษและสอนระดับมัธยมศึกษา 25,000 คนและระดับประถมศึกษา 5,000 คน โดยขณะนี้ครูที่สอนภาษาอังกฤษเป็นครูประจำชั้นที่ไม่ได้จบหลักสูตรภาษาอังกฤษComments

Name (ต้องการ)

Email (ต้องการ)

เว็บไซท์

Speak your mind